Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η όξινη βροχή είναι ένα μεγάλο οικολογικό πρόβλημα πάνω στη Γη. Αναγκάζει τα ψάρια και τα φυτά να πεθαίνουν στις λίμνες και τα ποτάμια. Επίσης προκαλεί ζημιά στον άνθρωπο, γιατί τρέφετε με ψάρια και λαχανικά ενώ πίνει αυτό το νερό. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε μαζί και να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε. Εντούτοις η όξινη βροχή δεν δημιουργεί μόνο αυτά τα προβλήματα. Προκαλεί πολλά ακόμη προβλήματα όπως είναι η δηλητηρίαση. Η όξινη βροχή είναι λοιπόν θανάσιμη. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό?ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Πόσο άσχημη είναι η όξινη βροχή και ποιες οι επιπτώσεις στα ακίνητα; Πώς μπορούμε να προστατέψου μνημεία και αγάλματα σε περίπτωση όξινης βροχής; Από ποια αέρια δημιουργείτε η όξινη βροχή και πώς μετρούμε την οξύτητά της. Ρύπανση του αέρα από την όξινη βροχή και ποιες οι επιπτώσεις στη υγεία μας;


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Το τμήμα θα μοιραστεί σε δύο ομάδες των δώδεκα ατόμων, έπειτα η κάθε ομάδα θα χωριστείτε σε τρείς υποομάδες των τεσσάρων ατόμων. (σχήμα.1)
Αφού κάνουν όλες οι ομάδες την παρουσίασή τους καλούνται οι μαθητές να σχολιάσουν μεταξύ τους τα αποτελέσματα. Η καλύτερη αφίσα θα αναρτηθεί στην κύρια είσοδο της σχολής.

Σχήμα.1


Η (Α) υποομάδα θα ψάξει για κάποιο σχετικό video ή θα δημιουργήσει ένα, για τις επιπτώσεις πάνω στα ακίνητα. Θα κατασκευάσουν διαφάνειες για να παρουσιάσουν στο τμήμα μαζί με το video σε μία διδαχτική περίοδο.(για σχετικά video μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.youtube.com/ χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ΄΄ acid rain΄΄)
Άλλες πηγές στο διαδίχτυο:
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=1858

http://utopia.duth.gr/~ad5286/


Η (Β) υποομάδα θα ψάξει μέσα από διάφορες πηγές (οι οποίες δίνονται από τον καθηγητή σε μορφή ιστοσελίδας) και θα κατασκευάσει μια παρουσίαση σε power point όπου θα επεξηγούν πώς δημιουργείται η όξινη βροχή και πώς μετράμε την οξύτητά της. Στην παρουσίαση πρέπει να φαίνονται ένα-ένα τα βήματα που δημιουργείται.
Ιστοσελίδες:
http://www.e-telescope.gr/gr/cat08/art08_040516.htm

http://74.125.43.132/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.ace.mmu.ac.uk/kids/acidrain.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Del%26q%3D%25CF%258C%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%2B%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25AE%2Bwebquest%26tq%3DAcid%2BRain%2BWebQuest%26sl%3Del%26tl%3Den&usg=ALkJrhh132vKptE_Xj7VULxv5cuk0J0HgA

http://utopia.duth.gr/~ad5286/


Η (Γ) υποομάδα θα αναλάβει να κατασκευάσει μία αφίσα η οποία θα αναρτηθεί στην είσοδο της σχολής. Η αφίσα αυτή θα έχει ως κύριο θέμα τη ρύπανση του αέρα με αποτέλεσμα να δημιουργείτε όξινη βροχή. Τί επιπτώσεις έχει στην υγεία μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες απ’ το διαδίχτυο (google) αλλά να πάρετε και διάφορες ιδέες από video.
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ΄΄ asid rain΄΄)


Αφού γίνει η παρουσίαση στην τάξη και από τις δύο ομάδες θα καλέσουμε το κάθε μαθητή να σχολιάσει την δική του εργασία σε σχέση με αυτή της άλλης ομάδας.

Συμπέρασμα

Αφού ερεύνησαν και έγραψαν σχετικά με την όξινη βροχή, θα πρέπει να έχουν μια πιο σαφή ιδέα για τα προβλήματα που προκαλούνται από το φαινόμενο αυτό. Θα μπορούν να κάνουν μια αυτοκριτική σε σχέση με αυτά που βρήκαν και απάντησαν σε σύγκριση με την άλλη ομάδα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. http://www.e-telescope.gr/gr/cat08/art08_040516.htm
2. http://utopia.duth.gr/~ad5286/
3. http://www.neo.gr/website/ergasiamathiti/37.htm
4. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
5. http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/environment/atmosphere/envi_he3.html
6. http://www.slideshare.net/thtsag/ss-1003481